PREZENTUJTE SA NA  zdravie.sk

Pozrite si štatistiky návštevnosti a základné možnosti inzercie v prehľadnej forme.


 dlhodobo

najpopulárnejší

500 tisíc

ľudí mesačne

až 3 milióny

zobrazení mesačne

Štatistiky návštevnosti portálu Zdravie.sk

V rámci štatistík sú na základe údajov zo systému AIM monitor a nástroja Google Analytics spracované vybrané ukazovatele návštevnosti, demografické a technologické ukazovatele. Ukazovatele sú spracované za mesiace 01-04/2018.

Reálni užívatelia

Počet zobrazení

Priemerný čas na stránke (min)

Vekové rozloženie

Pohlavie návštevníkov

Preferované  elektronické zariadenie

Základné možnosti inzercie

Umiestnenie jednotlivých reklamných plôch a formátov doplnené o ich zobrazenie na elektronických zariadeniach - desktop a mobil.

Reklama na Zdravie.sk, základ zdravého marketingu.

Zdravie.sk, s. r. o.

Sídlo: Rudlovská 53,  974 01  Banská Bystrica                                           Prevádzka: Haburská 49/D, 821 05  Bratislava                                             Telefón: 02 / 436 311 95                                                                                                   Obchod: inzercia@zdravie.sk
Redakcia: redakcia@zdravie.sk

www.zdravie.sk

Ing. Andrej Blanárik, CEO
andrej.blanarik@zdravie.sk
 + 421 905 610 549  


Ing. Karin Siklenková, sales assistant
karin.siklenkova@zdravie.sk
+ 421 905 587 323